| Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

20-06-2016

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitanten groen licht om alle voorbereidende werkzaamheden te treffen om de pilots in de loop van het jaar in praktijk te brengen. Ontwerp, bestekken en aanbesteding van de pilots zijn inmiddels gereed. De komende periode zijn aanpassing van de vergunning en aanleg van apparatuur op de pilotlocaties nodig.


Exploitanten Afvalzorg en Attero treffen de komende periode de benodigde voorzieningen. De pilots vinden plaats op gesloten stortplaatsen, of delen daarvan, in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Het experiment duurzaam stortbeheer duurt tien jaar. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

 

kaartje NL uit animatie

 

Wettelijk en juridisch kader
Om de pilots duurzaam stortbeheer daadwerkelijk te kunnen starten, moest wettelijk en juridisch gezien eerst het een en ander worden geregeld. De Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming moest gewijzigd worden. Met de Crisis- en herstelwet (CHW) heeft de regering het besluit aangepast voor de locaties waar het onderzoek plaatsvindt. Voor inwerkingtreding van de wijziging zijn in juni de Ministeriële Regeling (MR) en het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd. Daarmee treedt de benodigde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking om de pilots op te kunnen starten.

 

Goed voor toekomst, milieu en economie
De komende tien jaar wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het vraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Het levert een aanzienlijke kostenbesparing, omdat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft en geen water- en gasdichte afwerking aangebracht hoeft te worden.

 

Verontreinigingen versneld afbreken
Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Om dit in gang te zetten, worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verontreinigingen hierdoor voor een deel worden afgebroken en voor een deel worden vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval. De verwachting is dat het tien jaar duurt om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving meer bestaat. Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water gecontroleerd. De resultaten worden getoetst aan gezamenlijk vastgestelde emissietoetswaarden, welke zijn ontwikkeld door RIVM en ECN.

 

Potentiële locaties
In afwachting van de resultaten van het experiment kunnen stortplaatsen die in beginsel geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, uitstel krijgen voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheer-locatie (PDS-locatie). Dit is met de MR ook geregeld.

 

Relevante documenten:

Wijziging Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming

Koninklijk Besluit| Meer nieuws

19-10-2022 | Werkbezoek gedeputeerde Noord-Brabant aan pilotlocatie in Bergen op Zoom

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...
Lees meer >>

18-05-2022 | Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vin...
Lees meer >>

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>