| Storten nodig in een circulaire economie

07-11-2023

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig en netjes op in stortplaatsen. Het beheer van stortplaatsen gaat in de toekomst op steeds duurzamere wijze gebeuren. Dat bleek tijdens het symposium ‘Storten in een circulaire economie’, dat de Stichting Duurzaam Storten op maandag 6 november in Almere organiseerde. De conclusies worden onderschreven door overheid, wetenschappers en afvalbranche.

Elbert Dijkgraaf van Erasmus University Rotterdam zette zijn vizier op de toekomst van de stortsector. ”Storten is onderdeel van de circulaire economie. Het heeft een nutsfunctie. Ook via de markt kun je die nutsfunctie garanderen. Door goede samenwerking in de keten kunnen stappen vooruit worden gezet.”

 

Werkprogramma storten van de rijksoverheid
Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en waarvan de resultaten op 6 november werden gepresenteerd door Albert Bakker, blijkt dat storten de komende decennia een belangrijke rol blijft vervullen. “Ook in een circulaire economie heeft storten een beperkte, maar essentiële functie te vervullen”, licht Hagar Ligtvoet, afdelingshoofd Grondstoffen en Recycling bij het ministerie IenW, toe. “We hebben te maken met een ‘erfenis uit het verleden’ van materialen en stoffen die we niet terug in onze economie willen brengen. Bij recycling ontstaan residuen die soms gestort moeten worden en in geval van calamiteiten moet afval tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Storten moet dus beschikbaar en betaalbaar zijn.” Het ministerie ontwikkelt een werkprogramma voor storten. “We kijken naar actualisatie van verouderde technische richtlijnen, het huidige moratorium op de stortcapaciteit, differentiatie in de afvalstoffenbelasting en het terugnemen van afval dat is opgeslagen zodra een nieuwe verwerkingstechniek beschikbaar is. Dit doen we in samenwerking met de stakeholders. Want we willen een gedragen aanpassing van het beleid”, aldus Ligtvoet.

 

Pilot duurzaam stortbeheer verlengen
De eerste resultaten van het onderzoek naar het duurzaam beheren van bestaande stortplaatsen maken duidelijk dat het mogelijk is verontreiniging in stortplaatsen op een milieuhygiënische en veilige manier versneld af te breken. Hiermee wordt eeuwigdurende controle zoveel mogelijk beperkt. Timo Heimovaraa van de TU Delft gaf inzicht in het programma introductie Duurzaam Stortbeheer (iDS), dat rijk, provincies, afvalbedrijven en wetenschappers in 2017 zijn gestart. “We leren ontzettend veel en hebben een grote dataset die ook voor de toekomst van onschatbare waarde is.” Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de iDS-pilot hebben de samenwerkende organisaties besloten het programma met vier jaar te verlengen. Op basis van meer meetgegevens kan namelijk een beter onderbouwde eindconclusie worden getrokken. Dat geeft een goede basis om duurzaam stortbeheer als definitieve regeling op te nemen in het Stortbesluit bodembescherming.

 

Voortvarende aanpak ministerie
Hans Boer, voorzitter van de Stichting Duurzaam Storten, sloot de bijeenkomst af met een positief gevoel: “Storten is actueel. Wij zijn als branche blij dat het ministerie dit zo voortvarend oppakt. Storten is nodig om te komen tot een circulaire economie. Laten we dat snel vertalen in beleid.”

 

Betrokken partijen
Bijna tachtig belangstellenden woonden het symposium in Almere bij. Voorafgaand namen vijftig deelnemers een kijkje bij stortplaats Braambergen van Afvalzorg, één van de drie pilotlocaties. Stichting Duurzaam Storten organiseerde het symposium in samenwerking met de ondertekenaars van de iDS-Green Deal. Dit zijn de ministeries van IenW en Economische Zaken & Klimaat, provincies Noord-Holland, Flevoland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, stortplaatsexploitanten Afvalzorg, Attero, Renewi, Rova, Sortiva, Twence en brancheorganisaties Stichting Duurzaam Storten en Vereniging Afvalbedrijven.
| Meer nieuws

| Storten nodig in een circulaire economie

Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden. Dat bergen we veilig en netj...
Lees meer >>

19-10-2022 | Werkbezoek gedeputeerde Noord-Brabant aan pilotlocatie in Bergen op Zoom

Begin september bracht Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu van de provincie Noord-Brabant, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat...
Lees meer >>

18-05-2022 | Onderzoek Duurzaam Stortbeheer verloopt voortvarend

Sinds 2017 werken rijksoverheid, provincies, stortplaatsbeheerders en wetenschappers samen aan een innovatief experiment naar Duurzaam Stortbeheer. Op drie pilotlocaties in Nederland vin...
Lees meer >>

05-04-2021 | Aanvullend internationaal onderzoek binnen project duurzaam stortbeheer

De pilots van het experiment ‘introductie Duurzaam Stortbeheer’ (iDS) trekken internationaal de aandacht. De Universiteit van Southampton in Groot-Brittannië voert op pilotlocatie Kragge in Berg...
Lees meer >>

16-12-2020 | Tussenevaluatie experiment duurzaam stortbeheer opgestart

Op 1 juli 2016 is het tien jaar durende experiment naar het duurzaam beheren van stortlocaties officieel gestart. Pilots op drie locaties moeten duidelijk maken of het mogelijk is de verontreini...
Lees meer >>

20-12-2018 | Nieuwe locaties beschikbaar voor duurzaam stortbeheer

Recent is wederom aan een aantal stortlocaties uitstel verleend voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Volgens de regelgeving zijn stortplaatsen verplicht om dertig jaar na de aanleg van d...
Lees meer >>

01-06-2017 | Stortplaatsen niet inpakken, maar verduurzamen

Een stortplaats verduurzamen om het traditionele inpakken en eeuwige nazorg te slim af te zijn. Dat is de inzet van het eind mei gestarte experiment op drie stortplaatsen. De proeftuin stelt aan...
Lees meer >>

23-05-2017 | Officiële kick-off uniek experiment duurzaam stortbeheer

Op stortplaats Braambergen in Almere gaf gedeputeerde Ad Meijer van de provincie Flevoland op maandag 22 mei het startschot voor het experiment naar het duurzaam beheren van stortplaatsen. De af...
Lees meer >>

20-06-2016 | Groen licht voor pilots duurzaam stortbeheer

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de rijksoverheid deze maand, hebben de exploitant...
Lees meer >>

06-10-2015 | Green Deal Duurzaam Stortbeheer getekend door rijksoverheid, provincies en branche

Na jaren van zorgvuldige voorbereiding door vele partijen, kan het innovatieve experiment duurzaam stortbeheer starten. Hiervoor hebben rijksoverheid, provincies en branche vanmiddag in Den Haag...
Lees meer >>